Ouderen

Ouderen

De afdeling Ouderen van het RIAGG Amersfoort & Omstreken is een specialistische afdeling die zich bezig houdt met diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen vanaf 60 jaar met psychiatrische stoornissen, cognitieve stoornissen en dementie.
‘Ouderdom komt met gebreken’ is een bekend gezegde. Deze gebreken kunnen zich voordoen op allerlei gebieden. Op het gebied van het lichamelijk functioneren, het geestelijk functioneren en op het gebied van uw sociale leven. Wij vinden het belangrijk deze verschillende problemen in samenhang met elkaar te bekijken.

Wat kan de afdeling Ouderen bieden?

 • Onderzoek en diagnostiek
 • Behandeling en begeleiding
 • Voorlichting en consultatie

Wie werken er bij de afdeling Ouderen?

Binnen de afdeling Ouderen is een veelzijdig en multidisciplinair team werkzaam met brede kennis en deskundigheid op het terrein van de geestelijke gezondheid van ouderen. Een respectvolle benadering en hoffelijkheid jegens onze cliënten horen daarbij.
Het team bestaat uit een psychiater, sociaal geriater, arts/geriater, GZ-psycholoog, een GZ-psycholoog i.o., groepstherapeut, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, een maatschappelijk werkende, psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, sociotherapeuten, een activiteitenbegeleider en psychomotorisch therapeut.
Het team wordt aangestuurd door de manager en ondersteund door vier secretariaatsmedewerkers.

Wat gebeurt er in een noodsituatie?

Elke dag heeft een medewerker van de afdeling Ouderen crisisdienst. Deze kan voor acute hulp direct door de huisarts worden ingeroepen. In overleg met de huisarts wordt dezelfde dag de benodigde hulp geboden.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Iedere aanmelding verloopt bij voorkeur via de huisarts. Ook de ziekenhuizen kunnen iemand aanmelden. Daarnaast kunnen het maatschappelijk werk, de wijkverpleging en de thuiszorg een belangrijke rol vervullen bij het tot stand brengen van de aanmelding.

Bezoek bij u thuis

Het kan voorkomen dat u niet in staat bent om naar het RIAGG te komen. Wij bezoeken u dan thuis.

Telefonisch spreekuur

De medewerkers van de afdeling Ouderen hebben dagelijks een telefonisch spreekuur van 09.00 – 09.30 uur. Zij zijn dan beschikbaar voor overleg, advies en consultatie. Het telefoonnummer is 033 – 460 35 00.
Als u bij het RIAGG in behandeling bent, is communicatie per e-mail ook mogelijk.

Vragen

Hebt u vragen dan kunt u op werkdagen contact opnemen met Gerrit Jan Postema, manager van de afdeling Ouderen.

Hoe ziet de verdere behandeling er uit?

Als verdere behandeling binnen het RIAGG nodig is, wordt in overleg bekeken welke behandeling het beste is. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende behandelvormen.

 • Individuele behandeling/begeleiding
  Individuele behandeling en/of begeleiding kan bestaan uit gesprekstherapie of een combinatie van gesprekstherapie en behandeling met medicijnen. Er wordt gelet op de lichamelijke, psychische en omgevingsfactoren die bij uw probleem een rol kunnen spelen. Daarbij tonen wij respect voor uw levensovertuiging.
  De individuele behandeling wordt uitgevoerd door verschillende hulpverleners die een eigen deskundigheid hebben.Voorbeeld: Wanneer iemand een behandeling krijgt voor depressie kan het zijn dat de psychiater medicijnen voorschrijft terwijl de psycholoog of de sociaal psychiatrisch verpleegkundige gesprekstherapie geeft. Daarbij vinden wij het zinvol om uw levenspartner, of anderen die voor u belangrijk zijn, informatie te geven of zo nodig bij de behandeling te betrekken. Uiteraard alleen met uw toestemming.Indien er sprake is van vergeetachtigheid, cognitieve problemen of dementie dan zal de behandeling en/of begeleiding plaatsvinden in nauwe samenspraak met partner, familieleden en/of mantelzorgers. Als het nodig is zal de hulpverlener van het RIAGG er voor zorgen dat de juiste hulp in de thuissituatie wordt gerealiseerd.
 • Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Ouderen (PITO)
  Indien iemand zodanig intensieve psychiatrische hulp behoeft dat een opname in een psychiatrisch ziekenhuis dreigt, kan getracht worden deze opname te voorkomen of te verkorten met hulp van de PITO.
  Deze hulp kenmerkt zich door het bieden van structuur en steun in de thuissituatie, vaak op meerdere dagen van de week. PITO-hulp is intensief en kortdurend (van enkele weken tot maximaal 3 maanden).
  Ook kan door PITO in de thuissitatie hulp worden geboden aan mensen met geheugenproblemen, cognitieve problemen en dementie.
 • Casemanagement
  Casemanagement kan worden geboden wanneer de zorgvraag erg complex is en meerdere instellingen en/of instanties u hulp bieden. De casemanager treedt dan op als behandelaar maar eveneens als zorgcoördinator met een spilfunctie voor alle betrokken partijen.
 • Consultatie en dienstverlening
  Wanneer u hulp van het RIAGG ontvangt en u woont in een verzorgingshuis, dan heeft uw hulpverlener van het RIAGG nauw contact met de medewerkers van het verzorgingshuis. In overleg met u en de medewerkers van het huis bekijken we hoe de beste zorg gegeven kan worden.
 • Deeltijdbehandeling
  Het kan ieder mens gebeuren dat hij of zij op een gegeven moment in zijn/haar leven vastloopt. U kunt te maken krijgen met het verlies van dierbaren, eenzaamheid, depressie of angsten. In de deeltijdbehandeling kijken we samen met u naar de mogelijkheden tot herstel of het beter leren hanteren van uw klachten. De behandeling is erop gericht uw geestelijke gezondheid te bevorderen, zodat u weer grip krijgt op uw leven. Deeltijdbehandeling varieert van 2 tot 3 dagen per week. De deeltijdbehandeling heeft een aparte informatiebrochure.Modules
  De hulpverleners van de deeltijdbehandeling hebben 5 modules ontwikkeld die zowel toegankelijk zijn voor cliënten van de deeltijdbehandeling alsmede voor ambulante cliënten vanaf 60 jaar.
  Het gaat om de volgende modules:- Zingeving
  – Rouwverwerking
  – Cognitieve Gedrags Therapie
  – Stem- en bewegingsexpressie
  – Activiteiten buitenshuisVoor meer informatie over de modules kunt u de folder van de website downloaden.
 • Psycho Motorische Therapie
  Psycho motorische therapie (PMT) kan helpen uw psychische problemen weg te nemen of te verminderen. PMT neemt het lichaam en de menselijke beweging als uitgangspunt van therapie. Tijdens de therapie doet u ervaringen op die leiden tot verbetering in uw functioneren. In spel of een bewegingsactiviteit kunnen allerlei oefeningen worden gedaan. Misschien bent u onzeker, bang om te vallen, hebt u angst om te falen of wilt u leren uw boosheid in goede banen te leiden. De therapeut biedt u handreikingen om nieuwe ervaringen op te doen die, op bewust en onbewust niveau, leiden tot ander gedrag waarover u meer tevreden bent.

Psycho-organische stoornissen, vergeetachtigheid, dementie

Dementieconsulent

Wanneer u in uw directe omgeving te maken krijgt met dementie komen er veel vragen op u af. De dementieconsulent beantwoordt uw vragen en kan als wegwijzer fungeren in de sociale kaart dementie. Ook kan er bemiddeld worden voor een juiste verwijzing.
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Gerrit Jan Postema, manager van de afdeling Ouderen, telefoon: 033 – 460 35 00.
Bij de afdeling Ouderen werken drie dementieconsulenten. Zij hebben dagelijks een telefonisch spreekuur van 09.00 – 09.30 uur.

Mantelzorggroep

De mantelzorggroep is een ondersteuningsgroep voor partners, familieleden en overige mantelzorgers die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie. Er zijn 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Er worden verschillende thema’s besproken waarin de mantelzorger telkens centraal staat. De nadruk in de mantelzorggroep ligt op:
– het geven van informatie over dementie en cognitieve stoornissen
– het bieden van emotionele steun en lotgenotencontact
– het verminderen van overbelasting bij mantelzorgers
– het bespreken van de sociale kaart dementie

De ondersteuningsgroep wordt aangeboden op verschillende locaties in de regio in samenwerking met ouderensteunpunten.

Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) wordt afgenomen wanneer iemand problemen ondervindt met het geordend denken, zoals bijvoorbeeld het geheugen, de taal, het handelen en het logisch denken. Ook de stemming kan veranderd zijn. Dit kan gevolgen hebben voor het dagelijkse leven en het gedrag van een persoon. Het kan zijn dat de patiënt hier zelf klachten over heeft, maar ook dat de naaste omgeving zich hier zorgen over maakt.
Een NPO wordt afgenomen door een psycholoog en duurt ongeveer anderhalf uur. Door middel van een gesprek en een aantal tests wordt geprobeerd de aard van de problemen in kaart te brengen. Zo kan een NPO bijvoorbeeld uitwijzen of er sprake is van dementie. Naar aanleiding van de resultaten kan er informatie en advies gegeven worden over de aard van de problemen en hoe hier het beste mee omgegaan kan worden.

Vroegsignalering door gedragsobservatie in verzorgingshuizen

Aangezien ouderen minder vaak bij de GGZ worden aangemeld dan op basis van epidemiologische gegevens verwacht kan worden, is het project ‘Vroegsignalering in verzorgingshuizen’ ontwikkeld. Vooral depressies lijken niet voldoende herkend te worden. Zowel ouderen, verzorgingshuizen, als de hulpverlening van de GGZ zijn gebaat bij vroegtijdige herkenning van psychische problematiek om tijdig de juiste hulp te kunnen bieden. Naast het in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen van psychische problemen van bewoners van verzorgingshuizen, heeft het project als doel het functioneren van bewoners over een lange termijn te volgen. Tevens creëert het een functionele samenwerkingsrelatie tussen de verschillende zorgaanbieders.
Momenteel is het project bij twee verzorgingshuizen geïmplementeerd. Een eerste evaluatie heeft laten zien dat diverse bewoners met psychische problemen eerder in beeld zijn gebracht en passende hulp hebben gekregen. Voor de toekomst wil de afdeling Ouderen ook andere verzorgingshuizen in de regio de mogelijkheid bieden het vroegsignaleringsproject in te voeren.

Vroegsignalering samen met de huisarts

In de gemeente Amersfoort lijdt 25% van de zelfstandig wonende ouderen, vanaf 65 jaar, mogelijk aan een klinisch relevante depressieve stoornis. Deze ouderen zijn niet bekend bij de huisarts en zijn evenmin bekend bij de GGZ-instellingen. Zij ontberen de noodzakelijke behandeling. (Seniorensignalen 2005, Pieterse & de Vos.)

In 2006 heeft de afdeling Ouderen met 10 huisartsen in de regio het initiatief genomen deze groep ouderen in beeld te brengen, zodat zij in aanmerking kunnen komen voor een adequate behandeling. Door vroegtijdige verwijzing wordt de ernst van de psychiatrische stoornis beperkt en kan opname in een klinische voorziening voorkomen worden.
Om de drempel voor verwijzing te verlagen zullen de medewerkers van de afdeling Ouderen periodiek een spreekuur houden in de huisartspraktijk. De huisarts zal met behulp van een door de afdeling Ouderen ontwikkeld risicoprofiel de cliënten toeleiden naar dit spreekuur.

Project ‘Omgaan met depressie en dementie voor senioren (Wel Thuis)

Het project Omgaan met depressie en dementie voor senioren (Wel Thuis) is een gezamenlijk project van de afdeling Ouderen, de afdeling Preventie en de lokale welzijnsinstellingen.
Vanuit dit project worden verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen georganiseerd in Soest, Leusden en Bunschoten. De bijeenkomsten en cursussen gaan over het herkennen van depressieve klachten en dementie, en het ermee leren omgaan. Voor meer informatie kunt u hier klikken.