Kinderen en Jeugd

Kinderen en Jeugd

In ieder gezin kunnen problemen optreden. Soms hebben ouders moeite met de opvoeding, soms hebben kinderen moeilijkheden op school, met hun vrienden of met hun ouders. RIAGG Kinderen en Jeugd biedt daarom hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, én aan hun ouders. De hulp varieert van individuele gesprekken tot gezins- en groepsgesprekken.

Wat kan Kinderen en Jeugd bieden?

Tijdens de eerste afspraak worden de problemen besproken. Gezamenlijk bekijkt u wat er tot nu toe is gedaan. Daarna maken wij een behandelingsplan. Soms is het bijvoorbeeld nodig dat er extra onderzoek plaatsvindt door een arts, een pedagoog of een psychiater.
Als alle gegevens bekend zijn, geven wij u een advies. Soms is dit advies voldoende om de problemen op te lossen. Soms is verdere behandeling nodig. Dat kan binnen het RIAGG gebeuren of bij een andere instelling. De keuze voor behandeling vindt altijd plaats in overleg met u.

Wie werken er bij Kinderen en Jeugd?

Bij RIAGG Kinderen en Jeugd werkt een groot aantal specialisten. Zoals kinder- en jeugdpsychiaters, een kinderarts, gezinstherapeuten, maatschappelijk werkenden, ontwikkelingspsychologen, creatief therapeuten, orthopedagogen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en hometrainers. Ook beantwoorden we vragen van jongeren, zoals: welk werk mag je doen als je 14 bent.

Als het RIAGG niet kan helpen

Soms hebben wij niet voldoende mogelijkheden om het kind of de jongere te helpen. Bijvoorbeeld bij dagbehandeling, opname in een pleeggezin of opname in een orthopedagogisch of psychiatrisch centrum. Wij bemiddelen dan en helpen bij de doorverwijzing.

Wat gebeurt er in een noodsituatie?

Soms kunnen zich onverwachte crisissituaties voordoen waardoor u onmiddellijk hulp nodig heeft. Voor die gevallen heeft Kinderen en Jeugd een zogenaamde bureaudienst, die u kunt bellen via ons algemene nummer.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Aanmelding is mogelijk bij schriftelijke verwijzing van een arts of via Jeugdzorg.

Hoe ziet de verdere behandeling er uit?

Als verdere behandeling binnen het RIAGG nodig is, wordt in overleg bekeken welke behandeling het beste is. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende behandelvormen.

 • Individuele therapie
  Bij jonge kinderen wordt veel gebruik gemaakt van speltherapie. Met behulp van verschillende spelvormen kunnen problemen worden verwerkt. Bij oudere kinderen en bij jongeren bestaat de therapie meestal uit gesprekken met een hulpverlener. Ook is er voor hen de mogelijkheid van creatieve therapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van toneelspel en handenarbeid.
 • Groepstherapie
  Contact met leeftijdsgenoten die vergelijkbare problemen hebben, is voor oudere kinderen en jongeren een goede manier om die problemen te verwerken. Afhankelijk van de situatie kan groepstherapie bestaan uit gesprekken, creatieve therapie of uit een sociale vaardigheidstraining.
 • Gezinstherapie
  Als meerdere personen in een gezin te maken hebben met dezelfde problemen, is gezinstherapie een mogelijkheid. Deze therapie is gericht op de verandering van relaties tussen de gezinsleden, bijvoorbeeld tussen ouder en kind, maar ook tussen de kinderen onderling. Voor jongeren kan gezinstherapie een manier zijn om op een verantwoorde manier los te komen van het gezin en zelfstandig te worden.
 • Kinder- en jeugdpsychotherapie
  Soms zijn de problemen van het kind of de jongere het beste te verhelpen met psychotherapie. Deze vorm van therapie bestaat uit een serie individuele gesprekken waarin volgens een bepaalde methode negatieve gevoelens en ervaringen worden besproken, waarna zij kunnen worden verwerkt.
 • Wat is de rol van de ouder?
  Ouderbegeleiding richt zich zowel op ouders als op opvoeders, zoals pleegouders en stiefouders. Hoe groter het kind, hoe minder de hulpverlening gericht is op de ouders. Toch wordt ook bij grotere kinderen de behandeling zoveel mogelijk gecombineerd met ouderbegeleiding.
 • Wat is de rol van de school?
  Kinderen en jongeren brengen een groot deel van de dag door op school. Daarom vinden wij het wenselijk dat er in de behandeling met de school wordt samengewerkt. Zonder schriftelijke toestemming van de ouders nemen wij echter geen contact op met de school of met andere instellingen.