Psychiatrie

Psychiatrie

De psychiatrische zorg richt zich op mensen tussen de 18 en 65 jaar met psychiatrische stoornissen. Als gevolg van deze stoornissen kan normaal functioneren in het dagelijks leven moeilijk tot bijna onmogelijk worden. De klachten kunnen zeer verschillend zijn. Zo horen sommige mensen stemmen in hun hoofd die hen allerlei opdrachten geven. Andere mensen hebben het gevoel dat iedereen opzettelijk tegen hen samenspant. Weer andere mensen komen hele dagen hun bed niet uit omdat ze te gedeprimeerd zijn om op te staan. Behandeling bij RIAGG Amersfoort & Omstreken is erop gericht de klachten zoveel mogelijk te verminderen en te voorkomen dat mensen met psychische stoornissen opgenomen moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis. De psychiatrische zorg is ook bedoeld voor mensen die zijn ontslagen uit een psychiatrisch ziekenhuis en voor mensen met een chronisch psychiatrische aandoening en hun familieleden. De hulp is langdurig en kan intensief zijn. 

Hoe ziet de behandeling er uit? 

De behandeling bestaat voor een belangrijk deel uit sociaal-psychiatrische begeleiding. Dat betekent veelal dat een hulpverlener gesprekken met u voert. Veel gesprekken vinden bij RIAGG Amersfoort & Omstreken plaats. Bent u echter niet in staat naar het RIAGG toe te komen, dan kunnen de gesprekken bij u thuis plaatsvinden. De gesprekken worden individueel gevoerd, maar ook -bij specifieke problemen- in groepen met lotgenoten. Dikwijls wordt de behandeling gecombineerd met medicijnen. 
Soms zijn problemen niet te verhelpen. In die gevallen wordt er samen met u gewerkt om uw problemen draaglijk te maken,  zodat u er mee kunt leren leven. 
In sommige gevallen wordt thuis hulp verleend door middel van psychiatrische intensieve thuiszorg. Dan komt gedurende maximaal drie maanden een psychiatrisch geschoold verpleegkundige tot maximaal 12 uren in de week bij u thuis. Hij/zij ondersteunt en helpt met allerlei praktische zaken zoals huishouding, zelfverzorging, geldbeheer, dagbesteding en het op tijd innemen van medicijnen. 
Heeft u intensieve psychiatrische hulp nodig en gebruikt u regelmatig medicijnen, dan kunt u gebruik maken van de depotpolikliniek. U kunt hier een medicijnenprik halen, een kop koffie drinken en met anderen van gedachten wisselen. Kunt u beslist niet op de depotpolikliniek komen, dan wordt u thuis bezocht. 

Wat gebeurt er als u zich aanmeldt? 

U kunt zich telefonisch aanmelden voor een eerste afspraak. Die vindt meestal korte tijd later plaats. Is er een aanleiding om sneller een afspraak te maken, laat dan uw huisarts contact opnemen met RIAGG Amersfoort & Omstreken. U kunt zonder verwijzing van de huisarts bij het RIAGG terecht. Toch raden wij u aan éérst contact op te nemen met uw huisarts. 
Tijdens het eerste gesprek wordt uw probleem besproken met een hulpverlener. Aan de hand van de resultaten wordt vervolgens bekeken wat voor u de beste behandeling of begeleiding is. De keuze voor behandeling of begeleiding vindt altijd plaats in overleg met u. 

Wat als RIAGG Amersfoort & Omstreken niet kan helpen? 

In sommige gevallen is een intensievere behandeling nodig dan RIAGG Amersfoort & Omstreken kan bieden. Bijvoorbeeld omdat opname in een psychiatrische kliniek voor u beter is. In die gevallen bemiddelt het RIAGG bij uw plaatsing. Indien nodig worden ook uw partner of  familieleden bij de beslissing betrokken. 

Wie werken er op de afdeling Psychiatrie? 

Op de afdeling Psychiatrie van RIAGG Amersfoort & Omstreken werken psychiaters, psychiaters in opleiding, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen en psychologen. Als u dat wilt, kunt u een voorkeur aangeven voor een mannelijke of een vrouwelijke hulpverlener. 

Crisisdienst 

Soms kunnen zich onverwachte crisissituaties voordoen waardoor u onmiddellijk hulp nodig heeft. Voor die gevallen heeft RIAGG Amersfoort & Omstreken een crisisdienst. Als u overdag direct hulp nodig heeft, dan kunt u rechtstreeks bellen met RIAGG Amersfoort & Omstreken. Zit u ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend dringend om hulp verlegen, bel dan éérst uw huisarts of de dienstvervangende arts. Die zal contact opnemen met de crisisdienst van RIAGG Amersfoort & Omstreken. Zonder tussenkomst van een huisarts kan de crisisdienst u buiten kantooruren niet helpen.