Preventie

Preventie

De werkzaamheden van de afdeling Preventie van RIAGG Amersfoort & Omstreken zijn gericht op het voorkomen en verminderen van ernstige psychische problematiek en op het bevorderen van de geestelijke gezondheid. Daarnaast is de afdeling betrokken bij het ontwikkelen van een aantal innovatieve projecten die sterk gerelateerd zijn aan het behandelaanbod van RIAGG Amersfoort & Omstreken. 
Binnen de afdeling zijn functionarissen werkzaam die deskundig zijn op het gebied van jeugdzorg, volwassenenzorg en ouderenzorg. 
 
ACTIVITEITEN 
De activiteiten van de afdeling bestaan uit projectontwikkeling en -uitvoering, het doen van onderzoek, het geven van voorlichting, cursussen en verzorgen van deskundigheidsbevordering, het geven van consultatie en adviezen. Verder is de afdeling betrokken bij het initiëren van een aantal nieuwe projecten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de curatieve afdelingen.

PREVENTIEPROJECTEN
Hierna volgt een overzicht van de lopende projecten. Van diverse projecten zijn (deel)publicaties verschenen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Preventie van RIAGG Amersfoort & Omstreken.  
 
Project Opvoedingsondersteuning 
Het project Opvoedingsondersteuning is gericht op het voorkomen c.q. verminderen van opvoedingsproblemen. 

Activiteiten: 

 • cursussen voor ouders van pubers (in samenwerking met het Adviesburo voor Jongeren en Ouders)
 • cursussen voor ouders van buitenlandse adoptiekinderen (in samenwerking met de afdeling Jeugdzorg)
 • cursussen voor ouders van nieuw-samengestelde gezinnen (in samenwerking met de afdeling Jeugdzorg).

Project Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek (KOPP) 
Activiteiten binnen dit project hebben als doel de kans te verkleinen dat kinderen van ouders met psychiatrische problematiek op latere leeftijd zelf ernstige psychische en psychosociale problemen ontwikkelen. 
Binnen dit project wordt samengewerkt met RIAGG Stad Utrecht en RIAGG Westelijk Utrecht. 

Activiteiten: 

 • jongerengroep. Jongeren die een ouder hebben met psychiatrische problematiek, hebben in deze groep de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Ook wordt voorlichting gegeven over de aard van de ziekte en hoe zij ermee om kunnen gaan.
 • kindergroep. Een zelfde soort groep als de jongerengroep. Er is een groep voor 8 tot 12-jarigen en een voor 13 tot 16-jarigen. Beide groepen zijn doe-praatgroepen. Er worden ervaringen uitgewisseld maar ook gezamenlijk dingen gedaan.
 • samenwerking op poten zetten met de derde lijn ten behoeve van signalering van problemen bij KOPP-kinderen.
 • preventie op maat. Voor specifieke vragen binnen een bepaalde gezinssituatie kan de preventiewerker steun en advies geven of op huisbezoek komen.

Project Eetstoornissen 
Het project Eetstoornissen is gericht op het vroegtijdig signaleren van eetstoornissen.

Activiteiten:

 • lesprogramma voor leerkrachten van de middelbare school. In samenwerking met de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa is een lessenplan Jeugd en Eetstoornissen uitgebracht. Voor scholen bestaat de mogelijkheid het lesmateriaal te lenen en een beroep te doen op een gastdocent van de Stichting.
 • sociale kaart met informatie welke vorm van ondersteuning er rond eetstoornissen in de provincie Utrecht wordt geboden.
 • informatiebijeenkomsten voor diëtisten, huisartsen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, docenten etc. ten behoeve van het bevorderen van de vroege signalering van eetstoornissen.

Project Sociale Psychiatrie 
Het project Sociale Psychiatrie is gericht op het ondersteunen van familieleden en direct betrokkenen van chronisch psychiatrische patiënten. 

Activiteiten: 

 • ondersteuningsgroep voor familieleden van chronisch psychiatrische patiënten, waarin het accent ligt op het uitwisselen van ervaringen. Deze groep wordt gegeven in samenwerking met de afdeling Psychiatrie.
 • inloopavond, waar via lezingen en uitwisselen van ervaringen ondersteuning wordt geboden. In een open spreekuur kan informatie en advies worden gevraagd. Deze avond wordt samen met de vereniging Ypsilon georganiseerd.
 • cursus ‘Manisch Depressief Syndroom’. De cursus geeft informatie aan familieleden en patiënten samen. Daarnaast is er veel gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen.

Project Arbeid 
Het project Arbeid is gericht op het voorkomen dan wel verminderen van arbeidsgerelateerde psychische problematiek. 

Activiteiten: 

 • training ‘Terugkeer naar het werk’. Deze training is bedoeld voor cliënten en niet-cliënten die langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest en last hebben van arbeidsgerelateerde psychische problematiek. Het is een training die mensen helpt en ondersteuning biedt bij het weer opnieuw aan het werk gaan. De training wordt gegeven in samenwerking met de afdeling Psychotherapeutische zorg.
 • WAO-voorlichtingsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor mensen die binnenkort een oproep voor een WAO-(her)keuring verwachten. Het doel van de bijeenkomsten is stress te voorkomen dan wel te verminderen die een WAO-keuring oproept. In de bijeenkomsten wordt ingegaan op de vragen die kunnen worden gesteld en hoe je daarmee om kunt gaan.

Project Depressie bij ouderen
Het doel van dit project is het voorkomen dan wel het voorkomen van verergering van depressieve gevoelens bij ouderen.

Activiteiten:

 • informatiebijeenkomsten over depressieve gevoelens bij ouderen. In de wijk wordt voorlichting gegeven over wat depressieve gevoelens zijn, hoe ze zijn te herkennen en hoe verergering is te voorkomen.
 • de cursus ‘In de put, uit de put’. Deze cursus is bestemd voor ouderen met depressieve gevoelens. In de cursus komt aan bod hoe je om kunt gaan met dergelijke gevoelens. Er worden bepaalde vaardigheden aangeleerd.
 • ondersteuning aan familieleden van ouderen met een depressie. Het doel is te voorkomen dat verzorgers en/of familieleden van depressieve ouderen door overbelasting zelf psychische problematiek ontwikkelen.

Project Dementie 
Dit project biedt ondersteuningsprogramma’s voor familieden van mensen met dementie. 

Activiteiten: 

 • themabijeenkomsten voor familieleden. Deze worden georganiseerd in samenwerking met de Altzheimer vereniging Amersfoort e.o. Er wordt informatie gegeven over de ziekte, over de hulpverleningsmogelijkheden en over de omgang met een dementerende.
 • voorlichtingsbijeenkomsten. Deze zijn bestemd voor familieleden van cliënten die bij RIAGG Amersfoort & Omstreken zijn ingeschreven. Deze bijeenkomsten behandelen dezelfde onderwerpen als de themabijeenkomsten, maar richten zich daarnaast specifiek op het RIAGG-aanbod voor mensen met dementie en hun familieleden.
 • de gespreksgroep ‘Samen de dag door’. Deze is bedoeld voor familieleden die de dagelijkse zorg van een dementerende op zich hebben genomen. In de groep wordt informatie gegeven over de omgang met een dementerende. Ook komen er praktische zaken voor de thuissituatie aan de orde. Er is ruime gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen.

Activiteiten-op-maat 
Naast de hiervoor genoemde projecten en activiteiten kan men ook  met vragen over andere onderwerpen uit de (preventieve) geestelijke gezondheidszorg bij de afdeling Preventie terecht. In overleg met de aanvrager wordt bekeken wat de afdeling kan bieden. 

Voorbeelden zijn: 

 • een cursus ‘Omgaan met suïcide op school’ voor docenten van een school voor middelbaar onderwijs.
 • een training ‘Werken met het zorgplan’ voor personeel van een verzorgings- en verpleeghuis.
 • een cursus voor ‘vertrouwenspersonen ongewenste intimiteiten’ in het primair onderwijs
 • een cursus voor leerkrachten ‘Signaleren van seksueel misbruik’.