Jeugdzorg

Jeugdzorg

In een gezinssituatie kunnen zich verschillende problemen voordoen. Ouders kunnen problemen hebben met de opvoeding van hun kind(eren), kinderen op hun beurt kunnen problemen hebben op school, met hun vrienden of met hun ouders. De afdeling Jeugdzorg van RIAGG Amersfoort & Omstreken biedt dan ook zowel hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, als aan ouders.  

Aanmelding bij de afdeling Jeugdzorg is uitsluitend mogelijk op schriftelijke verwijzing van huisartsen, schoolartsen, consultatiebureau-artsen, kinderartsen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Voorwaarde is dat deze verwijzers een vermoeden hebben van ernstige psychiatrische problematiek. Voor andere problemen kunnen ouders of jongeren zelf zich wenden tot het Bureau Jeugdzorg in Amersfoort.

Wat gebeurt er bij aanmelding? 

Tijdens de eerste afspraak wordt de problematiek besproken en gekeken wat er tot nu toe al is gebeurd om die op te lossen. 
Aan de hand van de resultaten wordt vervolgens een nader onderzoeksplan gemaakt. Soms is het bijvoorbeeld nodig dat er extra onderzoek plaatsvindt door een arts, een pedagoog of een psychiater.   

Wanneer alle gegevens bekend zijn, wordt een advies uitgebracht. In sommige gevallen is dat advies al voldoende om de problemen te kunnen oplossen. In andere gevallen is verdere behandeling of begeleiding nodig. Dat kan binnen RIAGG Amersfoort & Omstreken gebeuren, maar af en toe gebeurt het ook dat u doorverwezen wordt naar een andere instelling. De keuze voor behandeling of begeleiding vindt altijd plaats in overleg met u. 

Hoe ziet de behandeling er uit?

Als besloten is dat verdere behandeling binnen RIAGG Amersfoort & Omstreken nodig is, wordt in overleg bekeken welke behandeling het beste is. Daarbij is er een onderscheid tussen therapieën waar de ouders en het kind samen aan meedoen, en therapieën die speciaal voor het kind zijn bedoeld.
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende behandelvormen.

    • Oudersbegeleiding

Ouderbegeleiding richt zich zowel op ouders als op opvoeders (zoals pleegouders en stiefouders) van de kinderen. Vaak gaat het immers om opvoedingsproblemen. Het kind is onhandelbaar, luistert slecht, huilt veel of heeft eet- en slaapproblemen. Door middel van gesprekken met de ouders én het kind leren de ouders de opvoeding anders aan te pakken. De ontwikkeling van het kind kan daardoor verbeterd worden.

In sommige gevallen is ‘hometraining’ nodig. Bij hometraining, oftewel thuis-training, wordt in de praktijk thuis bekeken hoe het probleem ligt. Ouders leren de opvoedingssituaties die voor problemen zorgen anders aan te pakken.Hoe ouder een kind is, hoe meer de hulpverlening op het kind gericht zal zijn in plaats van op de ouders. Toch wordt ook bij oudere kinderen de behandeling zoveel mogelijk gecombineerd met ouderbegeleiding. RIAGG Amersfoort & Omstreken biedt verschillende hulpvormen die speciaal zijn afgestemd op jongeren, zoals individuele therapie, groepstherapie, gezinstherapie en kinder- en jeugdpsychotherapie. Wat de verschillende hulpvormen inhouden, leest u hieronder.

    • Individuele therapie

Individuele therapie is zowel gericht op kinderen als op jongeren. Bij jonge kinderen wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van speltherapie. Met behulp van verschillende spelvormen kunnen problemen worden verwerkt. Bij oudere kinderen en jongeren bestaat de therapie veelal uit gesprekken met een hulpverlener.

RIAGG Amersfoort & Omstreken biedt kinderen en jongeren ook de mogelijkheid van creatieve therapie, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van toneelspel en van handenarbeid. De gedachte achter creatieve therapie is dat kinderen en jongeren in een veilige omgeving kunnen ‘doen alsof’. Op die manier kunnen ze eerdere ervaringen verwerken en nieuwe ervaringen opdoen. Dit helpt ze bij hun verdere ontwikkeling.

    • Groepstherapie

Contact met leeftijdsgenoten die dezelfde soort problemen hebben, is voor oudere kinderen en jongeren een goede manier om problemen te verwerken. Herkenning in de verhalen van anderen speelt daarbij een belangrijke rol. Kinderen hebben het gevoel beter begrepen te worden, waardoor ze zich minder alleen voelen. Bovendien leert het kind contact te maken met anderen. Afhankelijk van de situatie kan groepstherapie bestaan uit gesprekken of uit creatieve therapie.

    • Gezinstherapie

Wanneer meerdere personen in een gezin te maken hebben met dezelfde problemen, kan gezinstherapie voorgesteld worden. Gezinstherapie is gericht op verandering van de relaties tussen de gezinsleden. Bijvoorbeeld tussen ouder en kind, maar ook tussen de kinderen onderling. Voor jongeren kan gezinstherapie een manier zijn om op een verantwoorde manier los te komen van het gezin en zelfstandig te worden.

Voorafgaand aan deze therapie wordt eerst een aantal voorbereidende gesprekken gevoerd om te zien of er binnen het gezin voldoende mogelijkheden zijn voor veranderingen. Ziet iedereen in het gezin de noodzaak ervan in om dingen te veranderen? En is iedereen bereid mee te werken?

    • Kinder- en jeugdpsychotherapie

Psychotherapie is een specifieke behandelmethode. In sommige gevallen kunnen de problemen van het kind of de jongere zodanig zijn dat psychotherapie de meest geschikte behandelmethode is. Psychotherapie bestaat uit een serie individuele gesprekken waarin volgens een bepaalde methode negatieve gevoelens en ervaringen besproken en zodoende verwerkt kunnen worden.

Samenwerking met scholen

Kinderen en jongeren brengen een belangrijk deel van de dag op school door. Daarom vindt RIAGG Amersfoort & Omstreken het wenselijk dat er in de behandeling wordt samengewerkt met de school. Om die reden wordt aan de ouders toestemming gevraagd of de school op de hoogte gebracht mag worden van de situatie van het kind. Zonder schriftelijke toestemming van de ouders neemt RIAGG Amersfoort & Omstreken geen contact op met de school of met andere instellingen.

Als RIAGG Amersfoort & Omstreken niet kan helpen

In sommige gevallen heeft RIAGG Amersfoort & Omstreken niet voldoende mogelijkheden om het kind of de jongere te helpen. Bijvoorbeeld wanneer er een vorm van hulpverlening nodig is die het RIAGG niet kan bieden, zoals dagbehandeling, opname in een pleeggezin of opname in een orthopedagogisch of psychiatrisch centrum. RIAGG Amersfoort & Omstreken zal dan via doorverwijzing of bemiddeling zorgen dat het kind of de jongere op een andere plaats terecht kan.
 

Wie werken er op de afdeling Jeugdzorg?

Op de afdeling werkt een groot aantal verschillende specialisten, zoals een kinderpsychiater, een kinderarts, een gezinstherapeut, een maatschappelijk werker, een ontwikkelingspsycholoog, een creatief therapeut en een orthopedagoog. Als u dat wilt, kunt u een voorkeur aangeven voor een mannelijke of een vrouwelijke hulpverlener. 

Crisisdienst
Soms kunnen zich onverwachte crisissituaties voordoen waardoor u onmiddellijk hulp nodig heeft. Voor die gevallen heeft RIAGG Amersfoort & Omstreken een crisisdienst. Als u overdag direct hulp nodig heeft, dan kunt u rechtstreeks bellen met RIAGG Amersfoort & Omstreken. Zit u ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend dringend om hulp verlegen, bel dan éérst uw huisarts of de dienstvervangende arts. Die zal contact opnemen met de crisisdienst van RIAGG Amersfoort & Omstreken. Zonder tussenkomst van een huisarts kan de crisisdienst u buiten kantooruren niet helpen. 

Crisisdienst
Soms kunnen zich onverwachte crisissituaties voordoen waardoor u onmiddellijk hulp nodig heeft. Voor die gevallen heeft RIAGG Amersfoort & Omstreken een crisisdienst. Als u overdag direct hulp nodig heeft, dan kunt u rechtstreeks bellen met RIAGG Amersfoort & Omstreken. Zit u ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend dringend om hulp verlegen, bel dan éérst uw huisarts of de dienstvervangende arts. Die zal contact opnemen met de crisisdienst van RIAGG Amersfoort & Omstreken. Zonder tussenkomst van een huisarts kan de crisisdienst u buiten kantooruren niet helpen.