Over RIAGG

Wat doet het Riagg? Het Riagg Amersfoort biedt hulp bij geestelijke of emotionele problemen, waarbij uw huisarts of maatschappelijk werker u niet (verder) kan helpen. De behandeling bestaat voornamelijk uit individuele gesprekken, groepsbijeenkomsten en soms uit medicatie. Wat kan ik van het Riagg verwachten? Voor de meeste mensen is het niet…

Lees meer

RIAGG Gallerij

RIAGG Amersfoort & omstreken

RIAGG Amersfoort & omstreken

Wat doet het RIAGG? 

Het RIAGG is een Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Dat betekent dat het RIAGG hulp biedt wanneer mensen geestelijke of emotionele problemen hebben, en de huisarts of de maatschappelijk werker hen niet verder kan helpen. Zij worden niet opgenomen, maar komen voor behandeling naar het RIAGG toe. De behandeling bestaat voornamelijk uit gesprekken. 
In veel gevallen zijn cliënten van het RIAGG doorverwezen door hun huisarts. Het kan echter ook zo zijn dat zij uit eigen beweging hulp zoeken bij het RIAGG. Kortom: een verwijzing van de huisarts is wenselijk, maar niet noodzakelijk. Ook bieden we cursussen.

 

Voor wie is het RIAGG Amersfoort & Omstreken er? 

RIAGG Amersfoort & Omstreken is er voor iedereen die woont in de gemeenten Amersfoort, Amerongen, Baarn, Bunschoten, Leersum, Leusden, Maarn, Soest of Woudenberg. Omdat veel mensen met uiteenlopende problemen en van verschillende leeftijden een beroep doen op het RIAGG, heeft RIAGG Amersfoort & Omstreken de hulpverleningsactiviteiten onderverdeeld in een aantal afdelingen. Zo is er een speciale afdeling voor kinderen en jongeren, voor volwassenen (psychiatrie en psychotherapeutische zorg) en voor ouderen. Hieronder kunt u lezen bij welke afdeling u zich het beste kunt aanmelden. 

Jeugdzorg  

Deze hulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, maar ook voor hun ouders. Ouders kunnen zich aanmelden wanneer ze problemen hebben met de opvoeding van hun kind of zich zorgen maken over plotselinge veranderingen in het gedrag van het kind. Kinderen en jongeren kunnen zich ook zelf aanmelden. Bijvoorbeeld wanneer ze problemen hebben op school of met hun ouders, en daar met niemand over kunnen praten. 
De hulp die RIAGG Amersfoort & Omstreken aan kinderen en ouders biedt, varieert van individuele gesprekken tot gezins- en groepsgesprekken. 

Psychotherapeutische zorg  

Deze hulp is voor u bedoeld als u tussen de 18 en 65 jaar bent en te maken heeft met geestelijke of emotionele problemen waar u zelf niet meer uitkomt. Het kan zijn dat u zich al langere tijd depressief en somber voelt. Maar er kunnen ook relatieproblemen zijn, of problemen die met uw werk te maken hebben of met de dood van een dierbaar iemand. 
De hulp die geboden wordt, bestaat uit gesprekken met een hulpverlener. Dat kunnen individuele gesprekken zijn, maar ook gesprekken samen met uw partner of in groepen met lotgenoten. In overleg met u wordt besloten wat de beste behandelmethode is. 
Onderdeel van de afdeling Psychotherapeutische zorg is ‘psychotherapie’. Psychotherapie is een specifieke vorm van hulpverlening, die bij bepaalde problemen voor u de meest geschikte behandelmethode kan zijn. Aan de hand van een aantal onderzoeksgesprekken wordt vooraf bekeken of dat inderdaad zo is. Ook kan het zo zijn dat uw huisarts u heeft doorverwezen voor psychotherapie. 

Psychiatrie 

Op de afdeling Psychiatrie kunt u terecht voor hulp wanneer u tussen de 18 en 65 jaar bent en te maken heeft met ernstige psychische problemen die uw dagelijks functioneren volledig verstoren. Bijvoorbeeld wanneer u last heeft van ernstige depressies of waanbeelden, wanneer u stemmen hoort of wanneer u het gevoel heeft dat u de controle over uw eigen gedrag bent kwijtgeraakt. 

Ouderenzorg 

Deze hulp is voor u bedoeld als u ouder bent dan 65 jaar en te maken heeft met geestelijke problemen. Als het nodig is, kan de hulp bij u thuis plaatsvinden. RIAGG Amersfoort & Omstreken gaat er van uit dat ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Extra begeleiding kan dat mogelijk maken. 

Preventie  

RIAGG Amersfoort & Omstreken heeft ook een afdeling Preventie. Deze afdeling is gericht op het voorkomen en verminderen van geestelijke problemen. Daartoe organiseert RIAGG Amersfoort & Omstreken regelmatig projecten rondom een bepaald thema. De projecten bestaan uit het geven van voorlichting en informatie, en het organiseren van cursussen en gespreksgroepen. 

Wat kunt u van RIAGG Amersfoort & Omstreken verwachten? 

Uit ervaring weten wij dat het voor de meeste mensen niet zo gemakkelijk is om hulp te vragen voor de problemen waar zij mee worstelen. Als u contact met ons zoekt, betekent dit dat u een aantal drempels heeft overwonnen. Onze medewerkers weten dat en zullen zo zorgvuldig mogelijk met uw hulpvraag omgaan. Zij zullen al hun kennis en deskundigheid inzetten om u zo goed mogelijk te helpen. 
Het kan zijn dat uw klacht of probleem niet met succes behandeld kan worden. Dit is geen onwil van onze kant, maar voor sommige klachten of problemen bestaan (nog) geen afdoende hulpverleningsmogelijkheden. 

Wat mag RIAGG Amersfoort & Omstreken van u verwachten? 

Om uw hulpverlening bij het RIAGG zo goed mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat u de gemaakte afspraken nakomt. Als u verhinderd bent, laat ons dit dan uiterlijk 48 uur van tevoren weten. 
Bent u niet tevreden of zijn er problemen rond uw behandeling, dan raden wij u aan dit zo snel mogelijk met uw hulpverlener te bespreken. 

Wie werken er bij RIAGG Amersfoort & Omstreken? 

Bij RIAGG Amersfoort & Omstreken werken verschillende gespecialiseerde hulpverleners en artsen, zoals psychologen, kinderartsen, pedagogen, maatschappelijk werkers, psychiaters en andere deskundigen. 

Wat kost hulp bij RIAGG Amersfoort & Omstreken? 

Hulp bij RIAGG Amersfoort & Omstreken wordt vergoed door de AWBZ, een algemene wet die bijzondere ziektekosten betaalt. Iedereen in Nederland is via deze wet verzekerd. De AWBZ betaalt dan ook de kosten van uw behandeling. In sommige gevallen (zoals bij psychotherapie) wordt een kleine eigen bijdrage van u gevraagd. 

Crisisdienst 

Soms kunnen zich onverwachte crisissituaties voordoen waardoor u onmiddellijk hulp nodig heeft. Voor die gevallen heeft RIAGG Amersfoort & Omstreken een crisisdienst. Als u overdag direct hulp nodig heeft, dan kunt u rechtstreeks bellen met RIAGG Amersfoort & Omstreken. Zit u ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend dringend om hulp verlegen, bel dan éérst uw huisarts of de dienstvervangende arts. Die zal contact opnemen met de crisisdienst van RIAGG Amersfoort & Omstreken. Zonder tussenkomst van een huisarts kan de crisisdienst u buiten kantooruren niet helpen. 

Cliëntentevredenheidsenquête  

Wij willen graag uw mening weten over uw ervaringen met RIAGG Amersfoort & Omstreken. Na afloop van uw contact met onze instelling ontvangt u daarom van ons een enquêteformulier. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u dit formulier invult en aan ons terugstuurt. Deze gegevens stellen ons in staat om daar waar nodig de kwaliteit van onze hulpverlening te verbeteren. 

Hoe meldt u zich aan?

De aanmelding voor een afspraak gebeurt telefonisch. U kunt tijdens de telefonische spreekuren bellen met 033 – 460 35 00. 
Telefonische spreekuren voor de verschillende afdelingen: 
Jeugdzorg: 8.30 tot 10.00 uur 
Psychiatrie: 8.30 tot 11.00 uur 
Psychotherapeutische zorg: 8.30 tot 11.00 uur 
Ouderen: 13.00 tot 14.00 uur